Regulamin sklepu internetowego POWERower.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem powerower.pl, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu powerower.pl, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Niniejszy regulamin nie stanowi instrukcji użytkowania i obsługi sklepu. Sklep jest intuicyjny i podobny do większości sklepów internetowych z koszykiem zakupowym.

Kontakt z właścicielem sklepu POWERower.pl

Dane kontaktowe oraz godziny pracy są tożsame z podanymi na stronie „KONTAKT

Właścicielem jest firma POWERower Krzysztof Grabowski, ul. Goleszowska 31/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-147-76-32, REGON: 241714490

Definicje

 • Sklep Internetowy (lub Sklep) – serwis internetowy Sprzedawcy działający pod adresem https://powerower.pl/
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu Internetowego, oferujący za jego pomocą sprzedaż Towarów
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 • Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – klient lub usługobiorca niebędący konsumentem, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą.
 • Towar (lub Produkt) – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Kupna-Sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
 • Umowa Kupna-Sprzedaży (lub Umowa Sprzedaży) – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego pozwalająca założyć Konto.
 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego pozwalająca dokonać zakupu Towaru.
 • Konto Klienta (lub Konto) – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego będąca zbiorem metod i danych tworzona indywidualnie dla Klienta po dokonaniu przez Klienta rejestracji w szczególności w celu umożliwienia dokonywania zakupów.
 • Koszyk – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego będąca etapem składania Zamówienia, dająca możliwość przeglądania i modyfikowania danych zakupowych.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.
 • Dzień Roboczy – jeden dzień tożsamy z Godzinami Pracy Sklepu.
 • Godziny Pracy Sklepu – podane na stronie „KONTAKT”

Rejestracja, logowanie, konto

 1. Sklep internetowy Sprzedawcy oferuje klientom możliwość założenia konta w celu dokonywania zakupów oraz śledzenia statusu swoich zamówień. Zakupy bez zakładania konta są możliwe.
 2. Przeglądanie listy towarów dostępnych w sklepie nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówienia przez klienta możliwe jest po zalogowaniu do sklepu (po uprzednim założeniu konta) lub bez rejestracji i logowania, podając dane osobowe i adresowe, niezbędne do realizacji zamówienia.
 3. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje konto. Wymaga to wysłania żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy Sprzedawcy.
 5. Rejestracja, czyli założenie konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu, w szczególności do dokonywania zakupów: komputer, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji (np. Firefox, Chrome, Edge); włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies i Javascript; posiadanie poczty elektronicznej;
 7. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich właściciela sklepu oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Zakupy

 1. Aby dokonać zakupu (czyli zawrzeć umowę kupna-sprzedaży) należy skorzystać z koszyka zakupowego. Można tego dokonać rejestrując się na stronie sklepu lub zakupić bez rejestracji.
 2. Podczas składania zamówienia obowiązkiem klienta jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu. W ten sposób klient potwierdza, zaznaczając odpowiednią opcję, znajomość regulaminu i jego akceptację. Brak akceptacji przez klienta niniejszego regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia zakup towaru.
 3. Sprzedaż odbywa się na terenie Polski.
 4. Po złożeniu zamówienia przez klienta sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. W momencie wysłania wspomnianej wiadomości zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

Płatności

 1. W sklepie dostępne są różnego rodzaju płatności, w szczególności płatność za pobraniem i płatność z góry przelewem. Sprzedawca nie udostępnia płatności gotówką przy odbiorze osobistym. Zasady funkcjonowania sposobów płatności są powszechnie znane. Płatność z góry powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych (liczy się moment zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy). W przeciwnym razie, umowa kuna-sprzedaży zostaje anulowana.
 2. Ceny wyrażone są w walucie PLN (polski złoty) i zawierają podatki, w tym VAT
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku (w podsumowaniu zamówienia)

Realizacja zamówienia

 1. Dostępne są następujące formy dostawy: kurier do drzwi (w tym z płatnością przy pobraniu), do paczkomatu InPost.
 2. Odbiór osobisty: jest możliwość odbioru osobistego, jednak ta forma nie jest standardowa i wymaga każdorazowo kontaktu ze sprzedawcą w celu umówienia miejsca i czasu odbioru. Nie są akceptowane płatności gotówką przy odbiorze. W tym przypadku towar będzie gotowy do odbioru w terminie do 2 dni roboczych, chyba że podczas składania zamówienia podano inaczej (dotyczy w szczególności zamówień typu preorder).
 3. Czas realizacji zamówienia na terenie RP, wynosi nie więcej niż 4 dni robocze, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty (w przypadku wybrania płatności z góry) lub od momentu potwierdzenia klientowi otrzymania jego zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) do momentu otrzymania towaru przez klienta (czas realizacji uwzględnia dostawę towaru przez kuriera).
 4. Dostawa towaru na terenie RP: jest odpłatna (chyba że podczas procesu zamawiania wskazano inaczej), a koszty dostawy są podawane w trakcie składania zamówienia, a w szczególności w podsumowaniu zamówienia w koszyku.

Zwroty – prawo do odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca nie oferuje usług wypożyczania (najmu) produktów w rozumieniu przepisów K.C. (art. 659 – art. 679 Kodeksu Cywilnego).
 2. Konsument, który zawarł umowę kupna-sprzedaży (umowa na odległość) może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od momentu dostarczenia towaru konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej (innej niż przewoźnik).
 3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, konsument musi złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Może to nastąpić pisemnie na adres sprzedawcy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy. Oświadczenie musi być złożone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres sprzedawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru(ów), jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W szczególności dotyczy to także niektórych opakowań, za których zniszczenie lub brak konsument ponosi odpowiedzialność, w przypadkach, kiedy opakowanie można uznać za część produktu w zgodzie z właściwymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacje

 1. W przypadku towarów opisanych jako używane bądź niepełnowartościowe, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, ilości, trwałości, bezpieczeństwa, opakowania, akcesoriów i instrukcji, jakich konsument mógłby oczekiwać, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć opis wady, okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z tą wadą.
 3. Zalecaną procedurą jest wcześniejszy kontakt klienta ze sprzedawcą. Dotyczy to w szczególności, gdy reklamacja związana jest z całym zestawem napędowym, ponieważ w większości przypadków nie będzie potrzeby demontażu i odsyłania całego napędu, a jedynie części, której dotyczy reklamacja. Aby było to możliwe, najpierw należy zdiagnozować (stwierdzić) wadliwą część. Klient może to zrobić samodzielnie, jeśli jest pewien, która część podlega zgłoszeniu gwarancyjnemu lub w porozumieniu ze sprzedawcą.
 4. W przypadkach trudnych, rozwiązanie reklamacji może być wydłużone w związku z koniecznością konsultacji sprzedawcy z producentem, a w niektórych przypadkach także w związku z koniecznością sprowadzenia danej części.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Przesłanie reklamowanego towaru lub jego części w ramach reklamacji następuje na adres sprzedawcy lub wskazany do przez sprzedawcę adres do zwrotów, w szczególności paczkomat InPost nr BBI29M (dane do przesyłki, tj. nr telefonu i adres e-mail sprzedawcy podane są na stronie „KONTAKT„)
 7. Wskazane jest by do reklamacji dołączyć dowody związane z przedmiotem reklamacji (zdjęcia, filmy, zrzuty ekranu np. aplikacji mobilnej itp.). Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 8. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym sprzedawcy.

Zasady dotyczące przedsiębiorców

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 2. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar lub braku zgodności z umową zostaje wyłączona.
 3. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie klientowi stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy kupna-sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez klienta w stosunku do sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.  Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl
 • Przydatne adresy organizacji, rzeczników oraz systemów wsparcia konsumenta w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji:
  • www.federacja-konsumentow.org.pl
  • www.konsument.gov.pl
  • www.uokik.gov.pl
  • www.ec.europa.eu/consumers/odr
 • Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

Postanowienia końcowe

 • Umowy kupna-sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
 • Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu.
 • Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Chęć przekazania sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłosić w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedawcy.
 • Zużyty sprzęt przekazywany sprzedawcy powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia sprzedawcy bądź osób upoważnionych do przyjęcia zużytego sprzętu.
 • Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki znajdującej się w rejestrze podmiotów – BDO pod adresem internetowym: rejestr-bdo.mos.gov.pl.